Zrealizowane prace

– Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii obejmujący zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych (2023r.)

– Dostosowanie instalacji odpylania kotłów WR25 nr 4 i 5 do emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3, w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach (2023r.)


– Budowa dla MPEC Kielce osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 o łącznej długości  1340m. od Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego do ul. Sandomierskiej w Kielcach (2022r)

– Przyłączenie do sieci ciepłowniczej MPEC Kielce węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej w Kielcach

– Budowa kotłowni gazowej o mocy 8MW w paliwie, opartej na kotle H2 ready (gotowym do spalania 100% wodoru) w Skarżysku-Kamiennej (2021/2022r)

– Budowa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich kotłowni gazowej o mocy 11.2MW (2021r)

– Modernizacja i remont kotła parowego OR-50 dla PGE EC Kielce w zakresie instalacji odpylania z bypassem spalin, oraz rusztów i odżużlaczy (2021r)

– Wykonanie dla ISKRA CNS kotłowni gazowej o łącznej mocy 850kW (2021r)

– Wykonanie dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenów azotu dla kotła WR25 o mocy 30MW (2020r)

– Budowa kotłowni gazowej (920kW) z kogeneracją (270kW) dla zapewnienia potrzeb cieplnych c.o. i c.w.u. Szpitala i Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach (2019/2020r)

– Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 od przepompowni przy ul. Warszawskiej 108 do komory K-2 przy ul. Bp. Jaworskiego w Kielcach

– Generalny remont części ciśnieniowej kotła parowego OR-10 oraz wykonanie instalacji c.t. w zakładzie DS Smith w Kielcach

– Przebudowa budynku młynowni cementu oraz wykonanie instalacji magazynowania i dozowania środków domielających do młynów cementu w Cementowni Ożarów

– Przebudowa i rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej, parowej, wysokoprężnej zlokalizowanej  na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie

– Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach (2015)

– Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w NSK Bearings w Kielcach (2015)

– Wykonanie instalacji odpylania kotłowni w ZEC w Starachowicach (2015)

– Remont kotła WR-5 w S.P. Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim (2015)

– Modernizacja stacji pomp w kopalni wapienia w Morawicy (2015)

– Wykonanie konstrukcji i obudowy zasypu w kopalni dolomitu Lafarge w Radkowicach

– Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kieleckim Parku Technologicznym (2015)

– Wykonywanie instalacji gazowej w Lhoist Bukowa (2014)

– Wykonywanie instalacji sieci cieplnej w Busko-Zdrój (2014)

– Wykonywanie instalacji sieci cieplnej, węzła c.o.,  c.t.,  c.w.u.  dla Radpec w Radomiu (2014)

– Wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji, c.t., c.o., węzła cieplnego w Hali  E dla Targi Kielce

– Modernizacja miejskiej ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A

– Montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną dla Zakładów Metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej

– Montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier

– Montaż urządzeń technologicznych i klimatyzacyjnych na terenie Cementowni Nowiny

– Montaż wymiennikowni o mocy 300 kW dla  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

– Montaż kotłowni o mocy 165 kW wraz z instalacją c.o. dla Zespołu Szkół w Bliżynie

– Wykonanie instalacji c.o.  wraz  z montażem kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Bilczy

– Eksploatacja kotłowni i sieci przesyłowych dla Lhoist Bukowa

– Remont generalny kotła WLM 5 dla NSK Iskra S.A. szt. 3

– Montaż kompletnej kotłowni 115 kW wraz z usługami serwisowymi w budynku SZDW Zgórsku

– Montaż wymiennikowni c.o w budynku kina Romantica

-montaż wymiennikowni wraz z siecią preizolowaną w budynku kina Moskwa , szt. 2

– Montaż wymiennikowni c.w. na terenie DSS Packaging Poland

– Montaż wymiennika na terenie SOAPL ul.Rolna 6

– Remont kotła typu Ruth w Spódzielni Mleczarskiej Końskie

– Serwis kotłowni MSW i A (2 kotłownie o łącznej mocy 2 MW)

– Serwis kotłowni olejowej MAM Kielce w Zgórsku (moc 150 kW)

– Montaż i serwis kotłowni dla WUS Kielce

– Remont kotła WCO-80 na terenie J.W. Bukówka

– Wykonanie remontu kotła OSR-32 w Mesko Skarżysko-Kamienna

– Remont kotła WLM-5 w Koneckich Zakładach Odlewniczych

– Remont kotła NR-5 dla KSM Kielce

– Remont instalacji gazowej w NSK Iskra

CERTYFIKATY